+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Въздействие върху околната страна

По отношение на околната среда политиката е насочена към развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

  • Осигуряване на технически решения, които са по-малко увреждащи околната среда, като в същото време се изпълняват предвидените функции;
  • Познаване и прилагане на развиващите се национални и международни политики;
  • Поддържане на държавната политика за увеличаване на енергийната ефективност;
  • Използване на възобновяеми енергийни източници, чрез изграждане и поддържане на подходящи енергийни съоръжения;
  • Предотвратяване или ограничаване на замърсяването и негативните въздействия и постоянно подобряване на резултатността спрямо околната среда, чрез ефикасно управление на отпадъците, разумно потребление на природни ресурси и прилагане на подходящи технологии и материали при осъществяване на дейността;
  • Прилагане на подходящи мерки за контрол на организациите, работещи от името на „Джи Си Ар“ АД, по отношение на опазването на околната среда;
  • Спазване на приложимите нормативни изисквания и изисквания на клиентите и други заинтересовани страни, имащи отношение към околната среда.