+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Общи условия

Последна актуализация: 07/10/2021

Моля, прочетете внимателно тези общи условия, преди да използвате нашата услуга

Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, с начална главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следващите определения имат едно и също значение, независимо дали са употребени в единствено или множествено число.

Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия:

  • Филиал означава субект, който контролира, е контролиран от или е под общ контрол със страна, където „контрол“ означава собственост на 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа, които имат право да гласуват за избор на директори или друг управляващ орган.
  • Страна означава България
  • Дружеството (наричано „Дружеството“, „Ние“, „Нас“ или „Нашата“ в това Споразумение) се отнася за Джи Си Ар АД, ул. Вихрен 10, София 1618.
  • Устройство означава всяко устройство, което има достъп до услуга, като например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
  • Услугата се отнася за уебсайта.
  • Общи условия (наричани още „Условия“) означават тези Общи условия, които формират цялото споразумение между Вас и Дружествата относно използването на Услугата. Това споразумение за Общи условия е създадено с помощта на Генератора на Общите условия.
  • Услуга на социални медии на трети страни означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат визуализирани, включени или предоставени от Услугата.
  • Уебсайт означава Джи Си Ар АД, с достъп от www.gcr.bg
  • Вие означава физическото лице, което посещава или използва Услугата, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това лице посещава или използва уебсайта, според случая.

Потвърждение

Това са Общите условия, уреждащи използването на тази Услуга и споразумението, което действа между Вас и Дружеството. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Общи условия. Настоящите Общи условия важат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп до или използват Услугата.

С достъпа или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия. Ако не се съгласите с някоя част от настоящите Общи условия, няма да имате достъп до Услугата.

Заявявате, че сте на възраст над 18 години. Дружеството не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до използване на Услугата зависи от приемането и спазването на Политика на Дружеството за защита на личните данни. Нашата Политика за защита на личните данни описва нашите политики и процедури за събиране, използване и оповестяване на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви информира за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата политика за защита на личните данни, преди да използвате нашата услуга.

Връзка към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа линкове към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Дружеството.

Дружеството няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за защита на личните данни или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството не отговаря и не носи юридическа отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или уповаването на такова съдържание, стоки или услуги достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Настоятелно препоръчваме да прочетете общите условия и политиките за защита на личните данни на уебсайтовете или услугите на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим или спрем достъпа Ви незабавно, без предварително уведомяване или отговорност, по каквото и да било основание, включително, но не само, ако нарушите тези Общи условия.

При прекратяване Вашето право да използвате Услугата ще се преустанови незабавно.

Ограничаване на отговорността

Независимо от всички щети, които бихте могли да понесете, цялата отговорност на Дружеството и на който и да е от нейните доставчици по която и да е клауза на настоящите Условия Вашето единствено средство за правна защита за всичко гореизложено се ограничава до сумата, действително платена от Вас през Услугата или 100 USD ако не сте закупили нищо през Услугата.

До максималната степен, разрешена от приложимото право, в никакъв случай Дружеството или доставчиците му не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи вреди (включително, но не само, щети от пропусната печалба, загуба на данни или друга информация, прекъсване на бизнеса, телесна повреда, загуба на поверителност, в резултат на или по друг начин, свързано с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трети страни и/или хардуер на трети страни, използвани с Услугата, или в друго отношение свързано, с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Дружеството или който и да е доставчик са били уведомени за възможността за такива щети и дори ако средството за защита не успее да постигне предназначението си.

Някои държави не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции или ограничаване на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се прилагат. В тези държави отговорността на всяка страна ще бъде ограничена до най-голямата степен, разрешена от закона.

„КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“ Отказ от отговорност

Услугата Ви се предоставя във вид „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“ и с всички неизправности и дефекти без каквато и да било гаранция. До максималната степен, разрешена от приложимото право, Дружеството, от свое име и от името на своите филиали и своите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от отговорността за всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услугата, включително всички гаранции, за продаваемост, годност за конкретна цел, права и липса на нарушение, както и гаранции, които могат да възникнат в хода на търговията, при изпълнението, използването или търговската практика. Без да се ограничава до гореизложеното, Дружеството не поема никакви гаранции или задължения, и не декларира по никакъв начин, че Услугата ще отговаря на Вашите изисквания, ще постигне каквито и да е планирани резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, ще отговаря на всички стандарти за производителност или надеждност или ще бъде без грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Без ограничаване на гореизложеното, нито Дружеството, нито който и да е доставчик на дружеството не декларира и не дава каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се: (i) относно функционирането или наличността на Услугата, или информацията, съдържанието и материалите или продуктите, включени в нея; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) точността, надеждността или валидността на всяка информация или съдържание, предоставено чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Дружеството, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, компютърни червеи, злонамерен софтуер,софтуерна “бомби със закъснител” или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения на приложими законови права на потребителя, така че някои или всички от горепосочените изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат в най-голяма степен, съгласно приложимото законодателство.

Приложимо право

Настоящите условия и използване на Услугата от вас се уреждат от законите на страната,с изключение на стълкновителните норми. Използването от ваша страна на Приложението може също да бъде предмет на други местни, държавни, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате някакви притеснения или спор относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Дружеството.

За потребители от Европейския съюз (ЕС).

Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на правото на държавата, в която пребивавате.

Спазване на законодателството на САЩ

Вие заявявате и гарантирате, че (i) не се намирате в страна, която е обект на ембарго, наложено от правителството на Съединените щати или която е определена от правителството на Съединените щати като „държава, подкрепяща тероризма“, и (ii) не сте посочени в списък на правителството на Съединените щати на забранени или ограничени страни.

Разделност и отказ от упражняване на право

Разделност

Ако някоя клауза на тези Условия се счита за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде променена и разтълкувана, за да постигне целите на тази разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат да действат с пълна сила и действие.

Отказ от упражняване на право.

С изключение на предвиденото тук, отказът от упражняването на право или изискването на изпълнение на задължение съгласно настоящите Условия няма да засегне способността на страната да упражни това право или да изисква такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от предявяване на претенции за някакво нарушение няма да представлява отказ от предявяване на претенции за всяко следващо нарушение.

Тълкуване на превода

Настоящите Общи условия може да имат превод, ако ние сме ви го предоставили с нашата Услуга.
Вие приемате, че в случай на спор оригиналният английски текст има предимство.

Промени в тези Общи условия

Запазваме си правото, по наше усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако редакцията е съществена, ние ще направим всички възможно, за да уведомим най-малко 30 дни предварително за новите условия, които влизат в сила. Ние преценяваме по наше усмотрение, кое е съществена промяна.

Продължавайки да влизате в достъп или да използвате нашата услуга след влизането в сила на тези редакции, Вие се съгласявате да спазвате ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или отчасти, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Контакти

Ако имате някакви въпроси относно тези Общи условия, можете да се свържете с нас:

  • По имейл: info@gcr.bg