+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Политика за Социална отговорност

Политиката за социална отговорност на Дружеството е разработена от Ръководството, документирана, прилагана, поддържана и оповестена до всички нива в структурата на Организацията на достъпен език и е на разположение на персонала и външни заинтересовани страни.

Джи Си Ар АД следва и съдейства за спазването на международно утвърдените човешки права и счита опазването на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на своите служители за елементи от първостепенно и фундаментално значение при упражняването и развитието на своята дейност.

По отношение на социалната отговорност Ръководството на Джи Си Ар АД се ангажира:

 • Да спазва националното и международно законодателство, както и всяко друго подписано споразумение, регламентиращо трудовите отношения;
 • Да отговаря на всички изисквания на стандарта SA 8000, конвенциите и препоръките на Международната организация на труда;
 • Да определи фирмени регламенти и цели, осигуряващи непрекъснато подобряване в сферата на социалната отговорност и да извършва периодична оценка на състоянието на дейностите по социална отговорност.

По отношение на социалната отговорност политиката на Джи Си Ар АД е насочена към стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с работещите, техните семейства, местната общност и обществото като цяло, с цел подобряване качеството на живот.

Ръководните принципи на Джи Си Ар АД по отношение на социалната отговорност включват:

 • Забрана на детски труд;
 • Забрана за насилствен и принудителен труд;
 • Уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека;
 • Защита на общоприетите човешки ценности;
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите;
 • Свобода на сдружаване и право на колективно трудово договаряне;
 • Забрана на дискриминация;
 • Забрана на неправомерни дисциплинарни практики;
 • Развитие и мотивиране на персонала;
 • Разкриване на нови работни места;
 • Осигуряване на сигурност в разплащанията;
 • Поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки на служителите и работниците;
 • Формулиране на правила за градивна бизнес етика и гарантиране на тяхното спазване;
 • Отговорност при извършването на благотворителни дейности, в т.ч. участие в различни благотворителни мероприятия, като подпомагане на домове за деца лишени от родителски грижи, финансово подпомагане на лечението на тежко болни деца, финансово подпомагане на неправителствени организации, ангажирани в рехабилитация и социализиране на деца в неравностойно положение;
 • Поддържане на ползотворни взаимодействия с обществеността и местната власт, както и с неправителствени организации, бизнес асоциации, образователни и експертни институции и други;
 • При необходимост, оповестяване дейността на Организацията в тази сфера чрез средствата за масова информация или социалните мрежи.

Политиката за социална отговорност на „Джи Си Ар“ АД се конкретизира и реализира чрез Наръчника и другата документирана информация на Интегрираната система за управление.