+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Доставка и монтаж на изолатори на изводи 10,5 kV на СТ-1 и СТ-2 на ВЕЦ Студен кладенец


Обобщение

  • период за изпълнение: Октомври 2019 – Юни 2022
  • Бюджет: 31 200 EUR
  • Подизпълнител: Енергоимпорт-Експорт OOД, Стара Загора, България

Обект

ВЕЦ Студен кладенец е второто стъпало от каскада Арда. Централата разполага с 6 вертикални хидроагрегата с обща инсталирана мощност от 81,3 MW. Централата е пусната в експлоатация през 1958 год. като е разширена (с два допълнителни хидроагрегата) и изцяло реновирана в периода 2007 -2010 год.

Обхват на проекта

При извършените огледи на силовите трансформатори по време на текущите ремонти на хидроагрегатите е установено, че има пукнатини по проходните изолатори на страна 10,5 kV. Констатираните пукнатини вероятно са следствие от твърдата връзка на изводните краища на силовите трансформатори на страна 10,5 kV към шинната система.

За отстраняване на проблема беше извършена доставка на проходни изолатори на страна 10,5 kV – Ur=12kV, Ir=4500A.

Предстои да бъде извършена подмяната на изолаторите след извеждане на трансформаторите от разполагаемост по одобрена заявка от оператора на електроразпределителната мрежа.

Резултат

Подмяната на проходните изолатори на страна 10,5 kV ще осигури безаварийната експлоатация на силовите трансформатори във ВЕЦ Студен кладенец и недопускане на загуби от неразполагаемост на мощност.