+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на SS до 9_10GQ


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ Козлодуй ЕАД
  • Период за изпълнение:
    Август 2018 – Юли 2021

Проект

В централата се изпълнява програма за повишаване на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй до 104% от номиналната им мощност. Проучванията, проведени като част от програмата, показаха, че количеството топлина, което трябва да бъде отведено от електротехническата стомана и бобината на турбогенераторите на 5 и 6 блок, нараства пропорционално на увеличаването на тяхната мощност. Поради това възниква необходимостта от реконструкция на спомагателните системи, обозначени 5,6 SS, 5,6 ST и 5,6 VC, отговорни за охлаждането на тези турбогенератори TBB-1000-4УЗ.

Обхват на проекта

Обхватът на проекта включва разработване на проект за реконструкция на спомагателни системи 5,6 SS, 5,6 ST и 5,6 VC, отговорни за охлаждането на тези турбогенератори TBB-1000-4УЗ. Проектирането се разработва на две фази: идеен и работен проект.

Резултат

Пет варианта за реконструкция на охлаждане са разработени от екипа на етап идеен проект. Възложителят избра варианта, който предвижда възстановяване на нормалната работа на системата на 5,6 VC, без инсталиране на допълнителен охладителен капацитет. Вариантът има предимството да включва най-ниските капиталови разходи. Екипът разработи избрания от Възложителя вариант в работен проект, в съответствие с местното законодателство за инвестиционно проектиране.