+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

СОФТУЕР

НАШИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

RELAP5

RELAP5 е системна програма за анализ на преходни процеси при нормална работа и аварийни процеси в термохидравлични системи, използващи течност. Течността може да бъде смес от пара, вода, некондензиращо вещество (газ) и нелетливо разтворено вещество (борна киселина). Потоците на течности и енергия се апроксимират в едномерни тръбни и проводими модели. Програмата съдържа модели на компоненти на оборудването, специфични за реактори с вода под налягане (PWR). Програмата съдържа компонент от ежекторен тип и може да се използва за моделиране на системи с кипящи реактори (BWR).
В случаи на реактори с вода под налягане, за които е предназначена програмата – аварии със загуба на топлоносител (LOCA), оперативни събития и преходни аварийни процеси като:

  • преходни аварийни режими без заглушаване на реактора;
  • течове от първи контур или GHG;
  • загуба на външно електрозахранване;
  • преохлаждане на активната зона.

Термохидравличното поведение на реакторната инсталация и поведението на системите на блока обикновено се тества, докато се достигне максимална температура на корпуса на горивния елемент ≥ 1200°C. Деформацията на обвивката на топлоотвеждащите елементи не се моделира. Включен е модел за оценка на окисляването на корпусите на горивните елементи.

TRACE

TRACE е най-новият от серия усъвършенствани термохидравлични кодове, разработени от Комисията за ядрено регулиране на САЩ (NRC) за анализ на стационарни неутронни и термохидравлични процеси, както и за анализ на преходни процеси в леководни реактори. Тази компютърна програма е продукт на дългосрочни усилия за комбиниране на възможностите на четирите основни системни кода на NRC (TRAC-P, TRAC-B, RELAP5 и RAMONA) в един модернизиран компютърен инструмент.

TRACE е проектиран да извършва висококачествени анализи като загуби на охлаждаща течност (LOCA), оперативни преходни процеси и други аварийни сценарии в реактори с вода под налягане (PWR и WWER) и кипящи реактори (BWR). Кодът може да се използва и за анализ на явления в експериментални инсталации, които са проектирани да симулират преходни процеси в реакторни системи. Използваните модели включват разглеждане на двуфазни потоци в триизмерни координатни системи, неравновесна термодинамика, различни случаи на топлообмен, повторно заливане, мониторинг на нивото, кинетика на неутронния реактор и други.

MELCOR

MELCOR е напълно интегриран, инженерно базиран компютърен код, който позволява моделиране на развитието на тежки аварии в АЕЦ с водни реактори. MELCOR е разработен от NRC (Комисията за ядрено регулиране на САЩ) като инструмент за оценка на риска от второ поколение и като наследник на компютърния код Source Term. С помощта на програмния код MELCOR се анализира широк спектър от явления, съпътстващи тежката авария, както при кипящи, така и във водни реактори под налягане. Това включва термохидравличен анализ (реакция) на блока, шахта на реактора, херметична конструкция, нагряване, разграждане и преместване на активната зона, взаимодействие на стопилката с бетона, генериране, транспорт и изгаряне на водород, изхвърляне и транспортиране на радиоактивни продукти. Текущата версия на MELCOR включва чувствителност и неопределеност при оценката на радиоактивните изхвърляния за редица приложения.

PARCS

Пакетът PARCS (Purdue Advanced Reactor Core Simulator) осигурява нестационарна триизмерна симулация на активната зона на реактор с охлаждаща течност. PARCS изчислява уравнението за пренос на неутрони в дифузионното приближение, в малък брой енергийни групи, за да проследи промяната в състоянието на реакторната инсталация в случай на външни смущения като движение или промяна в термохидравличните параметри в активна зона на реактора. PARCS е приложим както за реактори с вода под налягане (PWR, WWER), така и за реактори с кипящ слой (BWR) и може да се използва във връзка със системни термохидравлични кодове като TRAC / RELAP (TRACE, известен преди като TRAC-M) или RELAP5. Термохидравличният код предоставя информация за термохидравличните параметри (температури на охлаждащата течност и горивото, физическо състояние и състав на охлаждащата течност, скорост на потока и т.н.), необходими за PARCS по време на симулирания преходен процес. PARCS използва термохидравличните параметри за актуализиране на напречните сечения на неутронното взаимодействие и от своя страна предоставя на термохидравличния код пространственото разпределение на освобождаването на енергия в активната зона на реактора.

HRA Калкулатор

Калкулаторът EPRI HRA е софтуерен инструмент, предназначен да улесни стандартизирания подход към анализа на надеждността на човешкия фактор (HRA). За вероятностен анализ на риска от човешкия фактор (HRA ) се използват широк набор от методологии. Резултатите от тези различни методологии могат да варират значително при сравняване на резултати между подобни централи или дори при сравняване на действията в рамките на една и съща централа, които се оценяват от различни анализатори.

Калкулаторът EPRI HRA включва модули за анализ на предаварийните и следаварийните зависимости. Предаварйният модул дава възможност да бъдат идентифицирани предаварийните грешки от човешкия фактор (HFEs) чрез капсулиране на прегледа на процедурата и и историческите събития. За количествен анализ на предаварийните грешки от човешкия фактор, потребителят може да избере ASEP или THERP.

Следаварийният модул функционира на базата на това, че всяка следаварийна грешка от човешкия фактор се състои от когнитивна грешка и грешка при изпълнение. Когнитивната грешка може да бъде анализирана с помощта на методите EPRI CBDTM и HCR/ORE, THERP или SPAR-H. Грешката при изпълнение се анализира с помощта на THERP. Потребителят може да анализира грешката от човешкия фактор, използвайки някой или всички приложими методи.

Модулът за анализ на зависимостите идентифицира комбинации от грешки от човешкия фактор чрез набори от WinNUPRA или CAFTA и данни за последователността от Riskman, които могат да бъдат импортирани директно. Потребителят може да определи да анализира комбинации от предаварийни, следаварийни или комбинация от предаварийни и следаварийни грешки от човешкия фактор. Комбинациите грешки от човешкия фактор и свързаните набори могат да бъдат сортирани по важност за фокусиране на анализа и оптимизиране на ресурсите. Основните правила за зависимост се прилагат към комбинациите от грешки от човешкия фактор за изчисляване на условни и съвместни вероятности за човешка грешка.

RISKSPECTRUM

RiskSpectrum PSA предоставя възможности за моделиране и анализиране на свързани събития и дървета на грешки. Той се счита се за стандарт в ядрената индустрия в много страни, лицензиран за използване при 60% от операторите на комерсиалните атомни електроцентрали по света.

Чрез неговия интуитивен потребителски интерфейс, ние можем да моделираме всичко от базово дърво на грешките с AND и OR гейтове до комплексно дърво на грешките и интеграция на дърво на събития и свързани дървета на събития с гранични условия и CCF събития. Той е проектиран със специални функции за покриване на вътрешни, районни (пожари и наводнения) и външни събития като сеизмични сътресения.

Интегрираният инструмент за анализ RSAT е специално проектиран за решаване на големи модели за вероятностен анализ на безопасността и предлага MCS (Minimal Cut Set), BDD, чувствителност, важност и зависим от времето анализ.

FDS & SMV

Fire Dynamics Simulator (FDS) е модел за изчисляване на динамика на флуидите (CFD) на флуиден поток, задвижван от огън. Софтуерът решава форма на уравненията на Навие-Стокс, подходяща за нискоскоростен, термично задвижван поток, с акцент върху преноса на дим и топлина от пожари.

Smokeview (SMV) е програма за визуализация, която се използва за показване на изхода от FDS и CFAST симулации

ACS SASSI

ACS SASSI е високоспециализиран софтуер за анализ на крайни елементи за взаимодействие почва-конструкция (SSI). Софтуерът е компютърен код с крайни елементи за ефективно извършване на линейни или нелинейни 3D анализи на динамично взаимодействие почва-конструкция (SSI) за фундаменти със сложна геометрия, подложени на пространствено вариращи некохерентни движения или множество поддържащи сеизмични влияния.

PSCAD v 2.6 and Design Expert v 3.1

PSCAD v 2.6 and Design Expert v 3.1 се използват от строителният и проектантският екип на проекта за разработване на якостни изчисления и оразмеряване на строителните конструкции;

Autodesk Nastran

Autodesk Nastran 2019 се използва за генериране на изчислителен модел за тръбопроводи, оборудване, конструкции и извършване на необходимите статични, модални, динамични и температурни анализи;

Autodesk Inventor Professional

Autodesk Inventor Professional 2019 се използва като пред- и пост-процесор на Autodesk Nastran 2019, както и за триизмерно (3D) проектиране, автоматично генериране на триизмерни тръбопроводи, пространствено (3D) оформление и проектиране на отоплително оборудване.