+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

УСЛУГИ

управление на безопасността

Вероятностен анализ на безопасността (ВАБ)

Известен още като вероятностна оценка на риска, ВАБ използва вероятности за анализ на общия риск за ядрена електроцентрала при необичайни условия. ВАБ е приет по целия свят като важен инструмент за оценка на безопасността на дадено съоръжение и за подпомагане на класирането на проблемите по безопасността по важност. Основната полза от ВАБ е да даде представа за дизайна, производителността и въздействията върху околната среда, включително идентифициране на доминиращите фактори, допринасящи за риска и сравнение на опциите за намаляване на риска.

В Джи Си Ар АД провеждаме ВАБ ниво 1 и ниво 2.

ВАБ от ниво 1 анализира последователностите, които могат да доведат до сериозно увреждане на активната зона на реактора, известно също като разтопяване на реактора. На това ниво акцентът е върху реакциите на централата при различни видове аварии, независимо дали са инициирани от външни събития (като земетресения или наводнения), вътрешни събития (като неизправности в системата) или човешка грешка.

ВАБ от ниво 2 се базира на резултатите от ниво 1 ВАБ и изследва реакцията на херметичността при аварията и оценява вероятността и големината на потенциалните радиоактивни изпускания в околната среда.

Приложения на ВАБ

През последните години много атомни електроцентрали извършват вероятностни оценки на безопасността, за да идентифицират и разберат ключовите уязвимости на централата. В резултат на наличността на тези ВАБ изследвания се появява желание те да бъдат използвани за повишаване на безопасността на централата и за експлоатация на централите по най-ефективния начин. ВАБ е ефективен инструмент за тази цел, тъй като помага мениджмънта на централата да насочи ресурси, където може да получи най-голяма полза за безопасността на централата.

Актуалните ВАБ са основата за вземане на решения, които са базирани на информираност за риска;

Разработването и използването на монитори за безопасност/риск като инструменти за управление на конфигурацията придобива все по-широко разпространение;

Различните употреби на ВАБ за подпомагане на тестване на АЕЦ и планиране и оптимизиране на поддръжката са сред най-разпространените приложения на ВАБ;

Специфичните за централата ВАБ се използват за подкрепа на програмите за повишаване на безопасността на инсталациите, построени по по-ранни стандарти;

Не всички страни имат регулаторна рамка за използване на вероятностния подход при вземане на решения. Някои държави все още са далеч от регулирането, основано на „информираност за риска“ и това означава, че все още предстои значителна работа, както за регулаторите, така и за комуналните услуги, за изясняване на подходи, установяване на рамка и постигане на общо разбиране по отношение на използването на ВАБ при вземане на решения.

Термохидравлични анализи

Джи Си Ар АД разполага с експерти в областта на термохидравличните анализи на безопасността за ядрени централи с реактори с вода под налягане (VVER и PWR). Дългогодишният опит на нашите специалисти обхваща не само разработване на модели и провеждане на анализи за различни области на приложение в тази сфера, но също и провеждане на независими експертизи.

От гледна точка на дейностите свързани с използване на термохидравлични програми (системни термохидравлични кодове), Джи Си Ар АД покрива следните дейности:

 • Разработване на термохидравлични модели (набори от входни данни) за реакторни инсталации с VVER и PWR. Прилагат се съвременни средства за визуализация и моделиране (визуално и функционално представяне на основен и анимиран модел).
 • Верификация, валидация и оптимизиране на разработените модели.
 • Изготвяне на разширена документация за разработените модели.
 • Разработване на обучителни курсове за разработените модели и използвани програмни средства.
 • Активно документиране и докладване на несъответствия за използваните програмни средства (участие в подобряване на функционалността и стабилността на програмните средства).
 • Оптимизиране на процеса на използване на термохидравлични програми и обработка на резултатите.

Основните направления при провеждане на термохидравлични анализи на безопасността, които  Джи Си Ар АД покрива са:

 • Поддържащи анализи за целите на ВАБ ниво 1 (проектни и надпроектни аварии).
 • Поддържащи анализи за целите на ВАБ ниво 2 (тежки аварии).
 • Обосноваващи анализи за целите на ОАБ.
 • Обосноваващи анализи за потвърждаване на нови проектни решения при разширяване обхвата на системи на блока и стратегии за управление на аварийния процес.

Анализи за верификация на аварийни процедури.

Структурно-якостни пресмятания

Джи Си Ар АД разполага с експерти по проектиране и проучване на енергийни съоръжения. Със своите специалисти, работещи в областта на проектиране, анализи и оценка на оборудването, Джи Си Ар АД покрива всички задачи, отнасящи се до цялостния инженеринг на проекта. Нашите специалисти непрекъснато работят върху усвояването на нови технологии и средства за улесняване изпълнението на поставените задачи.

Важен аспект от дейността е анализът на състоянието на съоръжения, работещи извън нормите за експлоатация. Джи Си Ар АД има опит в анализи за експлоатация на съоръжения извън проектния срок, аварийна експлоатация на съоръжения, експлоатация на съоръжения при аварии.

Имаме необходимите знания и опит в проектирането на тръбопроводи и отоплителни системи в енергийни проекти и предлагаме:

 • 3D проектиране на тръбопроводи, машини, спомагателно оборудване и съдове под налягане
 • Изготвяне на числени модели по метода на крайните елементи
 • Провеждане на якостен анализ на оборудването, в линейни и нелинейни модели на материала с критерии статична якост, сеизмична устойчивост, термична якост, циклична якост.

Якостен анализ на структури, системи и компоненти

Джи Си Ар АД предлага множество услуги в областта на строителното проектиране и последващите строителни дейности.

Компетенциите на екипа включват проектиране на сгради и съоръжения от стоманобетон и стомана, а при необходимост и други, нестандартни материали.

Освен проектиране на нови конструкции, компетенциите на екипа на Джи Си Ар АД включват укрепване и реконструкция на съществуващи обекти в лошо състояние в резултат на интензивната им експлоатация.

Джи Си Ар АД има дългогодишен опит в проектирането на различни видове фундаменти, включително пилотни фундаменти и подпорни конструкции за технологично и електрическо оборудване, особено в разработването на изцяло нови и реконструкцията и укрепването на съществуващи турбинни основи.

Независимо от вида и сложността на строителните конструкции, тяхното проектиране (укрепване) преминава през следните етапи:

 • Оглед и обследване на конструкцията (ако такава е налична);
 • Събиране на архивни материали, организиране на инспекции;
 • Генериране на триизмерни изчислителни модели;
 • Конструиране и оразмеряване на детайлите и основните елементи на конструкцията
 • Изготвяне на проектна документация в обем достатъчен за изпълнение на обекта;
 • Проектантски надзор и техническа помощ при изпълнение на СМР, което е истинско предизвикателство, когато става въпрос за стари и повредени конструкции.

За проектирането на строителни конструкции според техния вид и сложност, екипът на Джи Си Ар АД използва софтуерните продукти SAP 2000 и PSCAD.

В зависимост от изискванията на клиента, проектирането се проектира на базата на нормативните изисквания на системата ЕВРОКОД или по старите национални норми.

АНАЛИЗИ НА ГОРИВОТО


Ядрените реактори работят чрез ядрена верижна реакция с реактивност, която бива поддръжана на нива, които гарантират самоподдържаща се верижна реакция. При този процес горивните касети излъчват топлина и създават сложни радиационни полета. Горивните касети, в зависимост от конструкцията на реактора, могат да останат в реактора няколко години. След това те се поставят в реакторен басейн за охлаждане до достигане на подходяща температура и радиационни параметри, за да бъдат преместени във водно хранилище извън сградата на реактора. Горивните модули обикновено остават в състояние на мокро съхранение в продължение на няколко години. След това е възможно касетите да бъдат преместени или в съоръжения за преработка, или в съоръжения за сухо съхранение. Това е сложна задача, която все още е обект на интензивни проучвания в страни с добре развита ядрена индустрия като Франция, Обединеното кралство, САЩ и други. В съответствие с Българската национална стратегия (приета от Народното събрание) за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, България избра варианта да съхранява отработеното ядрено гориво в сухи условия в специално проектирани контейнери за още петдесет години. След това ще бъде определено как да се процедира, предвиждайки възможния технологичен напредък. Трябва да се подчертае, че отработеното ядрено гориво не е отпадък, тъй като все още съдържа много енергия и може да се използва в следващото поколение ядрени реактори.

Нашите компетенции в областта на управлението на ядреното гориво на АЕЦ са в следните направления:

 • преглед и одобрение на техническия проект на ядрено гориво
 • оценки на съоръжения за отработено ядрено гориво
 • управление на отработено гориво
 • оценка на безопасността при работа с ядрено гориво и транспортиране
 • анализи на ефективността на ядреното гориво
 • основно управление – икономически аспекти
 • Оценка на живота на корпуса на реактора (RPV)
 • преглед на докладите за проверка и валидиране на ядрено гориво

Оценка на последствията от радиация

Предвид нарастващите притеснения за околната среда, управлението на отпадъците привлича все повече внимание. Това важи особено за управлението на радиоактивни отпадъци. Ядрената индустрия е само на петдесет години и не може да се счита за зряла в тази област на индустрията. Остър дебат продължава в целия свят и водещи технологични нации като САЩ, Великобритания, Германия, Франция и др. полагат значителни усилия в тази област.

Като водеща инженерингова компания в България, Джи Си Ар АД е изградила екип от висококвалифицирани инженери и физици, които да предлагат най-съвременни услуги. От анализ на ефективността на ядреното гориво до оценки на съоръженията за съхранение на отработено ядрено гориво, нашите инженери имат опит във всеки аспект на управлението на радиоактивни отпадъци.

Технико-икономически анализ на мерките за повишаване на безопасността

Ядрената безопасност е от първостепенно значение във всеки ядрен проект. Анализи като вероятностна оценка на безопасността (обикновено се изисква на три нива) играят важна роля за оценката на ядрената безопасност. Анализите на пожари, сеизмични и наводнения са включени в цялостната оценка на безопасността. В процеса на оценка на безопасността всяко ядрено съоръжение трябва да покаже способността да се справя с малко вероятни събития, които могат да имат тежки последици за околната среда. Такива събития се наричат тежки аварии.

Джи Си Ар АД е българска компания с възможност да извършва цялостни анализи за управление на тежки аварии и да разработи насоки, които представляват последната стъпка в процеса на лицензиране на атомна електроцентрала.

Насоките за управление на тежки аварии са разработени на базата на така наречената вероятностна оценка на безопасността от второ ниво. Въз основа на идентифициране на специфични характеристики се анализира набор от рисково значими последователности и се оценяват съответните тежки явления при аварии.

Управление на конфигурациите

Джи Си Ар АД предлага консултантски услуги в областта на управлението на конфигурацията на промишлени съоръжения.

Цели и обхват

Управлението на конфигурацията е интегриран процес на управление, целящ да гарантира, че:

 • Изискванията за проектирането на системи, структури, компоненти, софтуер и хардуер са дефинирани и документирани
 • Промените в изискванията за проектиране се идентифицират, документират, контролират, оценяват и одобряват или отхвърлят
 • Одобрените промени в проекта и техния статус на изпълнение се записват и отчитат през целия жизнен цикъл на инсталацията, което води до точното внедряване на изходната информация за проекта във физическата конфигурация на централата (т.е. фактическото изпълнение съответства на проектните документи)
 • Документите за конфигурацията на инсталацията, спецификациите на операциите, поддръжката, тестването, инсталирането, снабдяването, инспекцията и обучението се актуализират и поддържат в съответствие с проекта на инсталацията

Нашата компания предлага следните услуги:

 • Обучение на персонал
 • Структуриране и оптимизиране на процеса на управление на конфигурацията
 • Разработване на насоки, процедури и инструкции на програмата за управление на конфигурацията
 • Помощ при имплементирането на програма за управление на конфигурацията
 • Оценка на ефективността.

Обучение на персонала на АЕЦ

Систематичен подход към обучението (СПО)

Подход към обучението, който осигурява логична прогресия от идентифициране на компетенциите, необходими за изпълнение на дадена работа, до нейното развитие и изпълнение и постигане на тези компетенции и последваща оценка на извършеното обучение. Опитът показва, че СПО е най-добрият наличен метод за създаване на напълно подлежащи на одит обучителни програми за персонала на атомните електроцентрали.

Опит

След влизането в сила на новата редакция на Закона за безопасно използване на ядрената енергия в България, прилагането на системния подход в обучението стана задължително за българските ядрени оператори. Поради това бяха предприети мерки от АЕЦ Козлодуй за изпълнение на законовите и нормативните изисквания.

След задълбочен анализ бе препоръчана необходимата организация на дейностите. Освен това бяха разработени необходимите учебни материали. АЕЦ Козлодуй получи лиценз за специализирано обучение през септември 2006 г. и след това системата, проектирана от нашите експерти, работи успешно.

Отчитайки наплива от обстоятелства (модификации на оборудване, експлоатационен опит и др.), както и изискването за непрекъснато подобряване на системата, ние работим постоянно с АЕЦ Козлодуй, за да поддържаме учебните материали и характеристиките на системата актуални и в съответствие с международно признатите най-добри практики.