+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Извънгаранционна поддръжка СИПБ СККП и ЦУА


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
  • период за изпълнение:
    декември 2021 – декември 2023
  • Бюджет:
    222 440 EUR
NPP Kozloduy

Обхват на проекта

В задачата са включени дейности по извънгаранционно поддържане на системи, осигуряващи информация за ЦУ А, ПМС-1000 и АЯР-система за визуална индикация на параметрите за безопасност 5,6 AS (СИПБ – SPDS), система за контрол на критичните параметри 5,6 АК (СККП – PAMS), система за връзка с ЦУ А (5,6НТ35) и информационна система на ЦУА (ИС – ЦУ А) в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
В обема на задачата влиза и модернизация на гореизброените задачи, както и тяхното развитие в съответствие с новите изисквания към такива системи.
СИПБ = Система за индикация на параметрите на безопасността
СККП = Система за контрол на критичните параметри
ЦУА = Център за управление на аварии
АЯР = Агенция за ядрено регулиране