+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Aктуализация на модела на реакторната инсталация за програмата TRACE V5.0


Обобщение

  • Възложител:
    KERNKRAFTWERK GÖSGEN (GÖSGEN NPP), ШВЕЙЦАРИЯ
  • период за изпълнение:
    Януари 2018 – Февруари 2018
  • Бюджет:
    60 000 EUR

Обект

АЕЦ „Гьозген“ е разположена в северната част на Швейцария. Базирана е на ядрен блок с единична мощност от 1020МWe, с трикръгова конфигурация на охлаждане на активната зона на реактора (три циркулационни кръга). Базирана е на ядрен блок с единична мощност от 1020МWe, с трикръгова конфигурация на охлаждане на активната зона на реактора (три циркулационни кръга). По настоящем централата е обект на мащабни модернизации за осигуряване на високи стандарти в областта на ядрената безопасност.

Обхват на проекта

Проектът обхваща актуализация на модела на реакторната инсталация за програмата TRACE V5.0 (TRACE_KKG) по отношение на моделираните системи на блока, а също и реализиране на допълнителни подобрения, които увеличават функционалността на разработените инструменти за провеждане на анализи на безопасност (модел на блока, анимационен модел и средства за анализ и визуализиране на резултатите). Като следваща стъпка е проведена верификация и валидация на модела посредством сравняване на резултати за избрани аварийни режими и експлоатационни преходни процеси с резултати от пълномащабния симулатор на АЕЦ „Гьозген“.

Цели и резултати

Целта на проекта е реализиране на подобрения, които доближават максимално моделите на системите на блока до реалната им конфигурация с отчитане на особеностите на тяхното функциониране в различни режими на работа на реакторната инсталация. От друга страна, избрания спектър от аварийни режими допринася за разширяване на обхвата на приложимост на разработения модел за програмата TRACE V5.0 (TRACE_KKG). Получените резултати показват много добра сходимост за широк набор от разгледани параметри на блока с резултатите от пълномащабния симулатор на АЕЦ „Гьозген“.

Последващите проекти, които са насочени към допълнително подобряване на разработения модел за програмата TRACE V5.0 (TRACE_KKG) осигуряват солидна база при разработването на съвременни инструменти за анализ на безопасност за АЕЦ „Гьозген“. Ползите са свързани с възможността за провеждане на независими оценки на безопасността от обучен персонал на централата в рамките на различни задачи, които изискват детерминистични анализи на поведението на реакторната инсталация в различни режими на работа. От друга страна се усвоява и развива допълнителен научен потенциал, който спомага за успешно развитие на програмата TRACE V5.0 в световен мащаб.