+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Политика за Здравословни и безопасни условия на труд

По отношение на здравето и безопасността при работа политиката е насочена към развитие на всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване по начин, осигуряващ поддържане и непрекъснато усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда за всички сътрудници на организацията при спазване на следните ръководни принципи:

  • Превенция, чрез предприемане на мерки за предотвратяване/ недопускане на професионални рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес;
  • Намаляване до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с дейности, процеси и продукти на Джи Си Ар АД;
  • Спазване на правните норми и други възприети изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и продукти на Джи Си Ар АД;
  • Запазване на устойчива тенденция за работоспособността на служителите чрез профилактика на умората и стреса при работа;
  • Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и засилване на персоналната отговорност, за да могат всички служители да осъзнават опасностите и да управляват риска в работата, извършвайки дейностите си отговорно и безопасно;
  • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на тези условия.

Ръководството на „Джи Си Ар“ АД се ангажира да създаде условия за консултиране и участие на работниците и техните представители в процеса на планиране, внедряване, оценяване на резултатността и подобряване на системата за управление по здраве и безопасност, както и при вземане на решения относно мерките, свързани с резултатността по ЗБР.