+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Политика по качеството

В Джи Си Ар АД качеството се счита за неотделима част от професионализма. В този смисъл качеството (в контекста на БДС EN ISO 9000:2015) представлява важна характеристика на продуктите и услугите, които организацията осигурява и включва не само тяхната предвидена функция и характеристики, но и тяхната възприемана стойност и ползите за клиента.

Политика и главна цел на Джи Си Ар АД е да осигурява на клиентите си продукти, реализирани с необходимото качество, съобразно с техните изисквания и с изискванията на нормативната уредба. В политиката на Джи Си Ар АД влиза спазването на всички нормативни актове, както и на международните стандарти, отнасящи се до извършваните от Организацията дейности.

Това означава спазване на принципите за:

  • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на Джи Си Ар АД;
  • Проучване на потребностите и очакванията на клиентите и удовлетворяване в максимална степен на техните изисквания;
  • Насоченост към риска и възможностите, свързани с контекста и целите на Джи Си Ар АД;
  • Развиване на водещите позиции на Джи Си Ар АД в областта на ядрената енергетика, конвенционалната енергетика и възобновяемите енергийни източници;
  • Повишаване конкурентоспособността на Организацията чрез оптимизиране на факторите обучение, качество на работа, експедитивност, спазване на срокове и конкурентни цени;
  • Развиване взаимоотношенията с доставчиците за гарантиране на високо качество на тяхната работа;
  • Качеството е гаранция за успех и просперитет на Джи Си Ар АД.