+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

СЕКТОРИ

ЗА КОГО РАБОТИМ?

Ядрена енергия

Джи Си Ар АД е основана като доставчик на инженерингови услуги за ядрената енергетика през 1995 г. Днес основните компетенции на нашия екип остават фокусирани върху сектора. Ние имаме опит и експертиза през целия жизнен цикъл на атомна електроцентрала (АЕЦ): от планирането на нейното изграждане, през нейното проектиране, снабдяване и изграждане, до оптимизиране на безопасната й търговска експлоатация при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, чак до извеждане от експлоатация.
Нашият екип притежава експертиза и опит в работа по проекти за новостроящи се АЕЦ в това число в направления като избор на площадка, оценка на въздействието върху околната среда, инженерингови услуги за собственика, като избор на технология, преглед на проекта, строителен надзор и поддръжка при въвеждане в експлоатация.
Нашата работа за вече изградени ядрени съоръжения е фокусирана върху управлението на оперативната безопасност и надеждност. Ние провеждаме детерминистични и вероятностни анализи на безопасността чрез модели, базирани на международно признати методологии, използвайки най-съвременни инструменти. Ние разработваме и внедряваме проектни решения за подобряване на експлоатационната надеждност на централата – и следователно на икономиката на централата – всичко това в съответствие с изискванията на най-новите международни норми и стандарти.
И накрая, ние предлагаме инженерни решения за управление на ниско и високо радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.

Енергия от конвенционални и възобновяеми източници

През годините Джи Си Ар АД разшири дейността си в областите на конвенционална и възобновяема енергия. Нашият екип има опит и експертиза в поддръжката на топло, водноелектрически и ВЕИ електроцентрали.
Развиващите се национални и международни пазарни реалности и изискванията за въздействие върху околната среда принуждават много собственици на електроцентрали да модернизират своите съоръжения. За топлоелектрическите централи това означава преминаване от въглища към газ и едновременно с това повишаване на ефективността. По-голяма ефективност се постига главно чрез по-пълно използване на първичната енергия чрез комбинирано производство на топлина, електроенергия и охлаждане. На практика това изисква инсталиране на модерни газови и/или парни турбини, инсталиране на парогенератори за рекуперация на топлина и/или подмяна на съществуващото топлинно оборудване – всичко това заедно със спомагателно електрическо и I&C оборудване. Нашият фокус е върху предоставянето на проектантски услуги (включително проектантски надзор по време на строителство и поддръжка за въвеждане в експлоатация) за такива проекти. В някои случаи ние сме в състояние да поемем цялостната отговорност за изпълнението на проекта и да предложим EPCM/EPC услуги.
В Джи Си Ар АД подкрепяме електрификацията и декарбонизацията на икономиката като необходими условия за устойчиво развитие. Като част от този ангажимент ние предоставяме услуги за модернизация на съществуващи водноелектрически централи, изграждане на нови слънчеви фотоволтаични и вятърни електроцентрали, и системи за съхранение на енергия. Подобно на нашите възможности за топлоелектрически централи, ние предлагаме услуги по проектиране и в някои случаи EPCM/EPC услуги за такива проекти. Можем да предоставим услуги, които обхващат всички фази от оценки на сайта и проучвания за осъществимост при началните етапи на проекта до инженерна поддръжка по време на експлоатацията.

Енергийни решения за индустрията

За индустриални консуматори на електроенергия, топлинна енергия и/или охлаждане ние предлагаме съвременни решения за оптимизиране на енергийния баланс. За максимално оползотворяване на първичните енергийни носители, ние предлагаме съвременни решения за комбинирано производство („когенерация“) за производство на електроенергия и пълно използване на остатъчната топлинна енергия за технологични нужди (производствени процеси, отопление, охлаждане).