+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

УСЛУГИ

Консултиране

Строителен надзор

Ние Ви предоставяме професионален строителен надзор, специфичен за Вашия проект. Нашият екип с богат опит може ефективно да контролира и управлява всеки аспект от Вашите строителни дейности.

Като независима трета страна, ние можем да ви помогнем с:

 • Изпълнение на Вашия проект ефективно и в съответствие с регулациите
 • Поддържането на Вашия строителен проект в срок, намаляване на техническите рискове и предотвратяване на строителни грешки чрез нашия непрекъснат надзор
 • Спазване на съответните строителни разпоредби, стандарти за качество и изисквания на застрахователня
 • Осигуряване на съответствието на всички дейности с посочената техническа документация и разрешението за строеж
 • Коректно попълване и издаване на всички документи, удостоверения и декларации

Прегледи и анализи в областта на безопасността на АЕЦ.

НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ ВКЛЮЧАТ:

 • ДЕТЕРМИНИСТИЧЕН АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСНОСТТА
  • Комплексни услуги за оценка на концепцията за безопасност на централата по време на фазите на проектиране и експлоатация
  • Оценките обхващат концепции за защита в дълбочина, включително диверсификация и многоканалност на системи и компоненти, както и вътрешни и външни опасности.
  • Оценка на конструкцията на активната зона на реактора и горивните елементи по отношение на критичните функции на безопасността
  • Класификация на безопасността на системи, конструкции и компоненти
  • Концепции за захранване, включително аварийно захранване
  • Управление на стареенето
  • Препоръки за управление на тежки аварии (SAMG)
 • АНАЛИЗ НА НАДЕЖДНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
  • Оценка на концепциите за проектиране и безопасност на централата с
  • Вероятностни оценки на безопасността
  • Анализ на слабите места
  • Оценка на мерките за противодействие
  • Проучвания за надеждност
  • Симулация на поведението на централата и системите
  • Анализ на въздействието на промените в инсталациите върху нивото на безопасност
  • Оптимизиране на стратегиите за тестване, ремонт и поддръжка
  • Анализ на опасностите, анализ и управление на риска
  • Оценка и оптимизация на централата на база на информираност за риска
  • Анализ разходи/ползи

Специфични решения за специфични задачи за енергийни обекти

Нашият екип предлага широка гама от услуги, специфични за поставената задача, като:

Проучвания за осъществимост на проектни предложения и допустимост на кандидатите според изискванията и регулациите, формиране на структурирана инвестиционна идея на базата на инвестиционното намерение на клиента и проучване на възможности за нейното финансиране и детайлно определяне на параметрите на проекта;

Разработване на инвестиционни проекти, включващи: попълване на документи за кандидатстване, изготвяне на прогнози за приходите и финансовите резултати на проекта; идентифициране и изготвяне на графици за дейностите по изпълнение на проекта; изчисляване на разходите и разработване на бюджет; консултиране относно вида на придружаващите документи; разработване, управление и попълване на тръжна документация за избор на доставчик/доставчици; провеждане на процедурата за избор на доставчик/доставчик и консултиране в процеса на оценка на офертите; изготвяне на процедура за оценка на офертите.

Технико-икономически оценки на инвестиционните намерения

Когато става въпрос за технически и икономически оценки на инвестиционните намерения, нашият екип предлага следните услуги:

 • Секторен анализ, включващ информация за състоянието на конкретния секторен от пазара и тенденциите за неговото развитие. Този анализ се основава на наблюдение на бизнес тенденциите в отделните сектори и въздействието на отделни фактори като конкурентоспособност, институционална среда, цени и антиконкурентни практики. Въз основа на събраните данни клиентите получават цялостна картина за състоянието на конкретния пазар и се предоставят заключения и препоръки за разработване на конкретни проекти;
 • Технико-икономически анализи, базирани на: идентифициране на потенциални ограничения по технически и икономически аспекти на проекта; оценка и анализ на съществуваща правна и управленска база. В резултат на това изготвяме ситуационен анализ и предложение с конкретни решения и стратегически стъпки;
 • Позиционен анализ и свързването му с конкретни стратегии за постигане на целите на клиента. Разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стратегии; анализ на тенденциите и идентифициране на възможности за тяхното реализиране на базата на стратегически приложими дейности; предложения за специфични дейности, насочени към привличане на подходящи потребителски групи, стратегии за диверсификация на продукти и пазари.

Инженер на собственика

Инженерът на собственика служи като независим представител или застъпник на собственика на проекта. Ние осигуряваме поддръжка на управление на проекти и осигуряване на качеството през всички етапи от жизнения цикъл на актива.

Високото качество при планирането и изграждането на една инсталация е важно за нейната безопасност и дългосрочна надеждност. Ангажирането с нас като независим инженер на собственика гарантира, че вашият проект отговаря на международните стандарти, като по този начин намалява риска и се справя с потенциални проблеми с качеството. В допълнение, това също така помага за намаляване на разходите на Вашия проект чрез по-голям контрол върху обхвата на проекта, графика, поръчките и различни други аспекти.