+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Актуализиране ръководство за разработване на ВАБ


Обобщение

  • Възложител:
    АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
  • период за изпълнение:
    Ноември 2023 – Май 2024
  • Бюджет:
    25 540 EUR
bnra аяр

Обхват на проекта

Вероятностният анализ на безопасността (ВАБ) е част от интегрирания подход за оценка на безопасността на ядрените съоръжения. Чрез ВАБ се демонстрира съответствието с основните цели и критерии за безопасност, оценяват се честотите за повреда на горивото и големи радиоактивни изхвърляния в околната среда, определя се рискът за населението.

Вероятностният анализ на безопасността се използва в подкрепа на детерминистичния анализ при взимането на решения в процеса на проектиране и експлоатация на ядрената централа. Резултатите от ВАБ се използват за демонстриране балансираността на проекта и/или определяне на необходимостта от промяна в проекта и експлоатационните практики, оценяват се пределите и услови ята за експлоатация, както и значимостта на експлоатационните събития. Чрез вероятностният анализ на безопасността се извършва оценка на аварийните инструкции и ръководствата за тежки аварии, както и оценка на програмите за техническо обслужване, надзор и изпитване на КСК (Конструкции, системи и компоненти). Също така, ВАБ се използва в подкрепа на разработването и валидирането на програмите за обучение на персонала.

Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи (ЯЦ) от 2016 г. определя нормативните изисквания, свързани с извършването на вероятностен анализ на безопасността на ЯЦ. Тъй като действащото регулиращо ръководство „Вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи“ от 2010 г. дава указания за прилагане на отменената вече Наредбата за осигуряване на безопасността на ЯЦ, е необходима неговата актуализация с отчитане на актуалните изисквания за вероятностен анализ на безопасността, изводите и новите подходи, които се възприеха в международен план след аварията в японската АЕЦ „Fukushima Daiichi“, проведените стрес тестове на европейските ЯЦ, развитието на стандартите за безопасност, технологиите и програмите за провеждане на вероятностен анализ.