+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Информационната система за Организация на експлоатационната дейност – Оценка на външна организация

Обобщение

 • Възложител:
  АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
 • период за изпълнение:
  Ноември 2020 – Ноември 2021
 • Бюджет:
  22 000 EUR

Обект

Информационната система за Организация на експлоатационната дейност (ИС ОЕД) в АЕЦ Козлодуй се състои от множество модули, като: “Оборудване”, “Експлоатация”, “Проектни изисквания и проектни основи”, “Изменения в проекта”, „Експлоатационен опит”, „Технически задания“ и т.н. В рамките на този проект ИС ОЕД се разширява чрез добавянето на нов модул „Оценка и контрол на ВО“ към ИС ОЕД.

Обхват на проекта

В рамките на проекта Джи Си Ар АД съвместно с основния разработчик на софтуерната платформа на ИС ОЕД ХемимонАД извърши следните основни дейности:

 • Разработка на функционална спецификация и проектно описание на софтуера на новия модул;
 • Тестване, валидация и верификация на разработения модул спрямо изискванията на функциоанлната спецификация и проектното описание;
 • Изготвяне на ръководство на потребителя, разработка на програми за верификация и валидация и материали за обучение на възложителя.

Цели и резултати

Разработването на нов модул „Оценка и контрол на ВО“ на ИС ОЕД осигурява въвеждането, обработката и контрола на информацията за подписаните договори/поръчки на АЕЦ Козлодуй с изпълнителите по договори на външни организации, въвеждане на информацията за поставените изисквания по отношение на безопасността и качеството, генериране на Лист за оценка, Акт за оценка на дейността, Протокол за проверка на документите, в случаите, когато дейността има отношение към безопасността и/или качеството, въвеждане на водената кореспонденция с фирмите, както и осъществяване на контрол върху своевременното изпълнение на поставените условия в протоколите за проверка на документите.