+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток


Обобщение

  • Възложител:
    КМС ЕООД
  • период за изпълнение:
    Март 2023 – Септември 2023
  • Бюджет:
    75 000 EUR

Обект

Работният проект обхваща изграждане на две нови полета в ОРУ 31,5kV за присъединяване на два нови шунтови реактора, с мощност 50MVAr всеки. Реакторите ще се включват с прекъсвачи към терциерната намотка на автотрансформатори 400/231/31,5 kV с цел компенсиране на реактивната мощност на страна високо напрежение.

Обхват на проекта

Главен изпълнител на Възложителя ЕСО ЕАД е КМС ЕАД. GCR е подизпълнител на КМС ЕАД с цялостна отговорност за проекта. Проектът обхваща следните части:
– Инженерна геология и хидрогеология;
– Геодезическа;
– Електрическа – първична комутация;
– Електрическа – заземителна и мълниезащитна инсталации;
– Част 5: Електрическа – вторична комутация;
– Конструктивна;
– Пътища и подходи;
– ВиК;
– Пожарна безопасност (ПБ);
– План за безопасност и здраве (ПБЗ);
– План управление на строителните отпадъците (ПУСО).