+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: Подмяна на подземни тръбопроводи за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок


Обобщение

 • Възложител:
  АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
 • период за изпълнение:
  Август 2022 – февруари 2024
 • Бюджет:
  55 230 EUR

Обхват на проекта

Целта е да се разработи проект за „Подмяна на подземни тръбопроводи за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок“ в АЕЦ Козлодуй. Подземните тръбопроводи за техническа вода за отговорните потребители, система QF, имат за задача да осигуряват необходимото количество техническа вода за охлаждане на отговорните потребители от група А. Тръбопроводите от система QF, са разположени от Реакторно отделение (РО 5 и 6 ЯЕБ) до бризгалните басейни QF10,20,30W01,02, от бризгалните басейни до аванкамерите в дизел-генераторните станции (ДГС-1,2,3) и от ДГС до РО. Проектът се разработва на две фази – идеен и работен проект.
Първата фаза на проектирането е изготвяне на Идеен проект за всяка от система QF10, QF20 и QF30. Като се разработват три отделни идейни проекта, по един за всяка от системите QF10,20,30. Всеки един от идейните проекти се изготвя след подробно запознаване със съществуващото положение и ще съдържа по 3 варианта. Предлаганите варианти използват съвременни компонента и решения с дълготрайна експлоатационна годност. Представени са технико-икономическо сравнение между вариантите с предимствата и недостатъците на всеки от тях и препоръка от страна на проектанта. Приемането на всеки един от идейните проекти за системите QF10, 20, 30, ще се осъществи на експертен технически съвет (ЕТС), организиран от страна на Възложителя.
Втората фаза на проектирането е изготвяне на Работен проект за замяна на всеки от тръбопроводите от системи QF10, 20, 30.
Като се разработва по един работен проект за всяка една от системите QF10,20,30 въз основа на одобрения идеен проект за замяна на всеки от тръбопроводите.

Класификация по безопасност и сеизмоустойчивост:

 • Съгласно „Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, НП-001-15 (ОПБ 88/97)“, оборудването от система QF10,20,30 се отнася към 3-ти клас на безопасност, класификационно означение „3-O“.
 • Съгласно ’’Правила устройства и безопасной зксплуатации оборудования и трубопроводов атомнмх знергетических установок“ ПН АЭ Г-7-008-89 (НП-089-15), оборудването от система QF10,20,30 се отнася към оборудване от група „С“.
 • Съгласно „Нормы проектирования сейсмостойких атомных станции“ НП-031-01 оборудването от система QF10,20,30 се отнася към 1 (първа) категория по сеизмоустойчивост.