+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектиране, доставка и монтаж на топлообменник за силов трансформатор 10 MVA във ВЕЦ Росица 2


Обобщение

  • период за изпълнение: Септември 2018 – Март 2019
  • Бюджет: 25 600 EUR
  • Партньори: OM EOOД, София, България

Възложител

НЕК ЕАД е собственик на 30 водноелектрически централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2 713 MW в турбинен режим и 937 MW в помпен режим.

Основното производство на електрическа енергия на компанията се получава от четиринадесетте големи ВЕЦ, които са с обща инсталирана мощност 2 480 MW. Те са групирани в четири каскади: Белмекен ¬ Сестримо ¬ Чаира, Батак, Въча и Долна Арда и са предназначени за покриване на върховите натоварвания и регулиране на параметрите на електроенергийната система (ЕЕС).

 

Обект

ВЕЦ Росица 2 е подязовирна, разположена на язовир Александър Стамболийски, пусната в експлоатация през 1955 год.
В централата е монтиран един вертикален хидроагрегат с инсталирана мощност – 7 MW.
Средногодишно производство: 17 000 000 kW/h.
Турбината е тип Каплан, производство на ЧКД – Бланско.
Централата е свързана към мрежа средно напрежение – 20 KV.

 

Обхват на проекта

Проектиране, доставка и монтаж на топлообменник за силов трансформатор 10 MVA (трансформаторът е с водно охлаждане).
Проектиране на охладителната система, която подава вода от напорния тръбопровод към топлообменника на силовия трансформатор.
Избор на топлообменник и циркулационни помпи.
Избор на спирателна, филтрираща и регулираща арматура, контролно измервателни прибори и апаратура за мониторинг и управление на процеса.
Доставка на материалите, съгласно проекта и изпълнение на монтажните работи.
Извършване на пуско-наладъчни дейности и предаване в редовна експлоатация на охладителната система.