+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Разработване на ръководство за използване на ВАБ


Обобщение

  • Възложител:
    Агенция за ядрено регулиране
  • период за изпълнение:
    октомври 2022 – април 2023
  • Бюджет:
    20 350 EUR
nra - аяр

Обхват на проекта

Целта на този проект е да се актуализира действащото „Ръководство за приложение на ВАБ в управлението на безопасността на ядрените централи“, РР-6/2010, така че то да отчита както актуалните нормативни изисквания, така и изводите и новите подходи, възприети в международен план след аварията в японската ЯЦ „Fukushima Daiichi“, проведените стрес тестове на европейските ЯЦ, развитието на технологиите и програмите за провеждане на ВАБ, и най-добрите международни практики.
Използването на ВАБ се е наложило като допълнение към детерминистичните анализи за получаване на цялостна представа по отношение на достигнатото ниво на безопасност.
Изследванията с ВАБ разширяват традиционния детерминистичен анализ, така че да се осигури увереност, че всички важни за безопасността аспекти (откази на оборудване, дефицити в проекта или различни физични феномени) са по-добре обхванати и надлежно отчетени.
Ръководството представя методически указания, които следва да бъдат отчитани при използване на ВАБ в подкрепа на управлението на безопасността на ЯЦ.
Ръководството обхваща използването на ВАБ на етапите на проектиране, и експлоатация на ЯЦ.