+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Разработване на ръководство за РАО

Обобщение

 • Възложител:
  АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
 • период за изпълнение:
  Март 2020 – Август 2020
 • Бюджет:
  33 670 EUR

Обхват на проекта

Разработване на “Ръководство за безопасно управление на високоактивни източници при експлоатация и извеждане от експлоатация на обекти с гама-облъчвателни уредби”

Ръководството за безопасно управление на високоактивни източници при експлоатация и извеждане от експлоатация на обекти с гама-облъчвателни уредби обхваща дейностите свързани с:

 • Експлоатация на обекти с гама-облъчвателни уредби;
 • Извеждане от експлоатация на обекти с гама облъчвателни уредби;
 • Управление на изведени от употреба високоактивни източници, обявени за радиоактивни отпадъци.

Целта е да се систематизират и детайлизират изискванията и мерките за осигуряване на радиационна защита и безопасно управление на високоактивните източници в гама-облъчвателните уредби през всички етапи от техния жизнен цикъл.

Това ръководство служи за подпомогне промишлените предприятия, лечебните заведения, научни институти и други организации в процеса на оптимизиране на радиационната защита при дейности с гама-облъчвателни уредби, свързани с използване и съхраняване на високоактивни източници, включително изведени от употреба високоактивни източници.