+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на задвижването на таблени затвори на основен изпускател на язовир „Въча“


Обобщение

  • Възложител:
    НЕК ЕАД
  • период за изпълнение:
    Септември 2023 – Декември 2023
  • Бюджет:
    766 900 EUR

Обхват на проекта

Реконструкцията на задвижването на таблените затвори на основния изпускател на язовир Въча има за цел да отстрани компрометираните (корозиралите) пръти на задвижващите хидравлични цилиндри и да подмени остарялото оборудване с ново, което отговаря на съвременните тенденции в хидравличното задвижване и управление.

С реконструкцията на задвижването ще се извърши и ремонт на уплътнителните контури на основния изпускател, възстановяване на цялостта на скъсаните заваръчни съединения по панцеровката и полагане на антикорозионно покритие по работна повърхнина на затворите и панцеровката.

Реконструкцията на задвижването и ремонтните работи, които ще бъдат изпълнение по време на проекта ще гарантират надеждността на хидротехническото съоръжение при провеждане на водните количества през основния изпускател при регулиране на водния обем в язовир Въча.