+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на съществуващата хидроавтоматика на сферичен шибър DN 400, PN 30 във ВЕЦ Мала Църква


Обобщение

  • период за изпълнение: януари 2020 – юли 2020
  • Бюджет: 27 500 BGN
  • Партньори: Еврофлуид Хидравлик България ООД – гр.Казанлък

Обект

ВЕЦ Мала Църква е деривационна ВЕЦ, разположена в Рила планина, част от Рилския водопровод на град София. Брутен пад 306 метра. Централата разполага с два хоризонтални хидроагрегата в експлоатация от 1933 и 1941 год. с инсталирана мощност – 7,7 МW. Средногодишно производство: 37 400 000 kW/h. Турбините са тип Пелтон, производство на VOITH – Австрия. Централата е свързана към мрежа средно напрежение – 20 KV.

Обхват на проекта

Проектиране на ново задвижване и хидроавтоматика за управление на сферичния шибър. Проектът обхваща подмяната на съществуващия хидравличен цилиндър за отваряне и затваряне на сферичния шибър. Съществуващият цилиндър се задвижва с вода от напорния тръбопровод. Съществуващото кинематично звено (зъбна рейка и зъбен сектор) на старото задвижване е премахнато и на негово място е монтирана нова опорна конструкция, която е захваната неподвижно към корпуса на сферичния шибър. Към новата опорната конструкция шарнирно е закрепен хидравличен цилиндър, а към шийката на ротиращото тяло на шибъра неподвижно е закрепено рамо. Цилиндърът се управлява от хидравлична станция в логическа последователност на процесите зададена от контролера на турбинния регулатор.

Извършен е монтаж на новото оборудване, проведени са функционални проби и сферичния шибър е предаден в редовна експлоатация.

Резултат

Реконструкция на задвижването на сферичния шибър и привеждането му в съответствие с новите тенденции в задвижването на затворните съоръжения пред турбините на хидроагрегатите.

Реконструкцията на задвижването позволява управление на сферичния шибър в условията на „black start“ и възможност за пълно автоматизиране на процесите при бъдещо въвеждане на управляваща система във ВЕЦ.