+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Ръководство използване източници на йонизиращо лъчение


Обобщение

 • Възложител:
  АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
 • период за изпълнение:
  Юни 2022 – Септември 2022

Обхват на проекта

Ръководство за ефективно прилагане на степенуван подход при регулиране на дейности по използване на източници на йонизиращи лъчения.

Ръководството се основава на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), Наредбата за радиационна защита и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, като са взети предвид препоръките на Международната агенция по атомна енергия и Международната комисия по радиационна защита за прилагане на степенуван подход при дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).
Ръководството съдържа конкретни указания и препоръки по прилагането на степенуван подход за осигуряване на адекватна радиационна защита и ефективен контрол при осъществяване на дейности с ИЙЛ.
Ръководството разглежда прилагането на степенувания подход по отношение на:

 • разрешителния режим за дейности с ИЙЛ;
 • регулаторния контрол при използването на ИЙЛ;
 • анализите и оценките на радиационния риск и класификацията на ИЙЛ и дейностите с ИЙЛ;
 • оперативната радиационна защита, категоризацията на професионално облъчваните лица и определянето на необходимите и достатъчни мерки за осигуряване на радиационна защита при дейности с ИИЙ;
 • определянето на контролирани и надзиравани зони и организацията на работните места;
 • радиационния мониторинг и индивидуалния дозиметричен контрол в обекти и при дейности с ИЙЛ;
 • воденето на отчет и контрол на ИЙЛ и осигуряването на физическа защита;
 • документирането и докладването на резултатите от контрола за състоянието на радиационната защита;
 • подбора, квалификацията и обучението на лица, наемани на работа в обекти с ИЙЛ и при дейности с ИЙЛ.

Целта на ръководството е да се представят основните процеси, методи и механизми за ефективното прилагане на степенувания подход при използване на ИЙЛ за стопански, медицински, ветеринарномедицински и научни цели или за осъществяване на контролни функции, в съответствие със ЗБИЯЕ.
Ръководството е предназначено за лицeнзианти и титуляри на разрешения и други заинтересовани лица, които извършват дейности с ИЙЛ, включително отговорници по радиационна защита, квалифицирани експерти по радиационна защита и служители във ведомства, чиито функции са свързани с регулаторен контрол на дейностите с ИЙЛ.